Chính phủ ra Nghị định mới về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Để được cấp bảo lãnh Chính phủ, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư phải: Có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và có thời gian hoạt động liên tục ít nhất 03 năm trước ngày nộp hồ sơ đề nghị; Không bị lỗ trong 03 năm liền kề gần nhất theo báo cáo kiểm toán; Không có nợ quá hạn; Có phương án tài chính dự án khả thi; Có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng mức đầu tư…

Đối với dự án do Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 70% tổng mức đầu tư.

Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 60% tổng mức đầu tư.

Việc chuyển nhượng, chuyển giao dự án, tài sản sau đầu tư của đối tượng được bảo lãnh phải được Bộ Tài chính chấp thuận trước khi thực hiện. Việc chuyển giao tài sản sau đầu tư không làm thay đổi các nghĩa vụ có liên quan của đối tượng được bảo lãnh của người cho vay và Bộ Tài chính.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Theo luatvietnam.vn