Tin Đầu Tư - Trung Quốc bổ sung hạn ngạch nhập khẩu RCP

Figure 1. Chỉ số thu và nhập khẩu giấy loại của Trung Quốc

Bộ Sinh thái và Môi trường của Trung Quốc đã phê chuẩn hạn ngạch nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) lên tới 1,773 triệu tấn cho lần cấp phép nhập khẩu phế liệu rắn thứ 15 trong năm nay.

Lần cấp phép thứ 15 này vào ngày 2 tháng 7, đã được trao cho 13 nhà máy thuộc sở hữu của 8 công ty, Nine Dragons Paper (Holdings) đứng đầu danh sách với khối lượng 967.280 tấn.

Không có giấy phép nhập khẩu RCP nào được cấp trong lần cấp phép thứ 14 nhập khẩu phế liệu rắn được ban hành ngày 19 tháng 6.

Số giấy phép ban hành ngày 2 tháng 7 là một phần của hạn ngạch mà Bộ đang ban hành trong quý 3 và sẽ có giá trị trong thời gian còn lại của năm.

Đến nay chính quyền Trung Quốc đã cấp giấy phép nhập khẩu tổng cộng 12,6 triệu tấn RCP trong năm 2018.

Source: RISI News - 04 July 2018